รู้จักกับภาควิชาไฟฟ้า


           ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2507 ในช่วงแรกของการก่อตั้งมีการเปิดสอนเฉพาะ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังเพียงสาขาเดียว แต่ในปัจจุบันทางภาควิชา ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษามากขึ้น ในการเลือกสาขาที่ตนชอบและถนัด โดยมีปรัชญา ของหลักสูตรที่จะให้นักศึกษามีความรู้ในวิศวกรรมไฟฟ้า ครบทั้ง 4 สายวิชาคือ

  • สายวิศวกรรมควบคุมและเครื่องมือวัด
  • สายไฟฟ้ากำลัง
  • สายไฟฟ้าสื่อสาร
  • สายอิเล็กทรอนิกส์

ซึ่งนักศึกษาจะต้องเรียนในปีสองและปีสาม หลังจากที่นักศึกษาค้นพบความชอบและความถนัดที่แท้จริงของตน หลังจากนั้นจึงเลือกเรียนวิชาเลือกตามสายวิชาตามความถนัดและความชอบของนักศึกษาในชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ตามลำดับ