วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต


หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มี 1 หลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย 2 แบบการศึกษาหลัก หรือ 4 แบบการศึกษาย่อย ดังนี้

แบบที่ 1 เป็นหลักสูตรที่เน้นการวิจัย โดยแบ่งเป็น 2 การศึกษาย่อย คือ

1.1 แบบ 1(1) คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร คือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้าน วิศวกรรมไฟฟ้า หรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดี (GPA 3.25 ขึ้นไป) หรือ กำลังศึกษาในระดับปริญญาโท ที่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติแล้ว ซึ่งมีระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน 8 ปี

1.2 แบบ 1(2) คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครคือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าหรือเทียบเท่า ซึ่งมีระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน 6 ปี

แบบที่ 2 เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนรายวิชาและการวิจัย โดยแบ่งเป็น 2 การศึกษาย่อย คือ

2.1 แบบ 2(1) คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร คือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า หรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดี (GPA 3.25 ขึ้นไป) ที่ผ่าน การสอบวัดคุณสมบัติแล้ว ซึ่งมีระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน 8 ปี

2.2 แบบ 2(2) คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร คือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าหรือเทียบเท่า ซึ่งมีระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน 6 ปี