วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546) มีดังนี้

1. หลักสูตรแผน ก มี 2 แบบ คือ

1.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก (1) เน้นทำวิทยานิพนธ์  สำหรับผู้ที่มีผลการเรียนดีในระดับปริญญาตรีโดยมีเกรด 3.25 ขึ้นไป

1.2. หลักสูตรแผน ก แบบ ก (2) มีการเรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์  สำหรับผู้ที่สอบผ่านการสอบคัดเลือก