วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต


รหัสและชื่อหลักสูตร
    ภาษาไทย:        หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
    ภาษาอังกฤษ:    Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
    ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
    ชื่อย่อ (ภาษาไทย):    วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
    ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):    Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)
    ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):    B.Eng. (Electrical Engineering)

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร 2550) มีอยู่ 2 แผนการเรียน  คือ

1. แผนการศึกษา ปกติ ระยะเวลาเรียน 4 ปี รับผู้ที่จบการศึกษามัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6

2. แผนการศึกษา เทียบเรียน ระยะเวลาเรียน 3 ปี รับผู้ที่จบการศึกษา วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)    ปิดการรับเข้านักศึกษา ในปีการศึกษา 2555

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง 2555) มีรายละเอียดดังนี้

1. ภาคปกติ ระยะเวลาเรียน 4 ปี รับผู้ที่จบการศึกษามัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6

2. โครงการพิเศษ ระยะเวลาเรียน 4 ปี รับผู้ที่จบการศึกษามัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 หรือ ผู้ที่จบการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

     ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 2 หรือเป็นไปตามระเบียบที่ปรับปรุงใหม่