สายวิชา


ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2509 ในช่วงแรกของการก่อตั้งมีการเปิดสอน เฉพาะหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังเพียงสาขาเดียว แต่ในปัจจุบันทางภาควิชา ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษามากขึ้นในการเลือกสาขาที่ตนชอบและถนัด โดยมีปรัชญา ของหลักสูตรที่จะให้นักศึกษามีความรู้ในวิศวกรรมไฟฟ้า ใน 4 สายคือ สายวิชาวิศวกรรมควบคุม และ เครื่องมือวัด สายวิชาไฟฟ้ากำลัง สายวิชาไฟฟ้าสื่อสาร และสายวิชาอิเล็กทรอนิกส์ โดยนักศึกษาจะต้องเรียนวิชาพื้นฐานของวิศวกรรมไฟฟ้าในชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 หลังจากนั้นจึงเลือกเรียนวิชาเลือกตามสายวิชาตามความถนัดและความชอบของนักศึกษาในชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ตามลำดับ ซึ่งรายละเอียดของแต่ละสายวิชามีดังต่อไปนี้

1. สายวิชาระบบควบคุมและเครื่องมือวัด เป็นสายที่นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จัก แต่เป็นวิชาที่สามารถนำไปประยุกต์ได้หลากหลาย เช่น Spacecraft, Aircraft, Aircraft Electrical Circuit, Electronics , Robot หรือแม้ กระทั่งทางด้านเศรษฐศาสตร์, การตลาด ฯลฯ วิศวกรรมควบคุม เป็นความพยายามที่ จะนำทฤษฎีการควบคุมแบบต่างๆ เข้ามาใช้กับการทำงานใดๆ ที่เราต้องการจะควบคุม ยิ่งการทำงานนั้นมีความซับซ้อนยุ่งยากมากแค่ไหนทฤษฎีการควบคุม สมัยใหม่เหล่านี้ก็ยิ่งมีความจำเป็นมากเท่านั้น

2. สายวิชาไฟฟ้ากำลัง นักศึกษาหลาย ๆ คนอาจมองภาพไฟฟ้ากำลังในแง่ของไฟฟ้าแรงสูงแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งอันที่จริงแล้วสายวิชาไฟฟ้ากำลังจะประกอบด้วย สายระบบไฟฟ้ากำลัง (Power System), สายเครื่องกลทางไฟฟ้า (Machine), สายอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง (Power Electronics), สายวิเคราะห์ไฟฟ้ากำลัง (Power system Analysis) และ การออกแบบระบบไฟฟ้า (Electrical System Design) ในสายระบบไฟฟ้ากำลังก็ศึกษาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแรงสูงในด้านต่าง ๆ รวมถึงการออกแบบระบบไฟฟ้าให้กับอาคารสูงหรือโรงงานต่าง ๆ เป็นต้น สายเครื่องกลไฟฟ้าก็จะศึกษาเกี่ยวกับมอเตอร์ หม้อแปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทำงาน โดยการอาศัยแรงทางแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นต้น สายอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง ก็จะคล้ายกับสายอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะเพิ่มส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นระบบไฟฟ้ากำลัง ที่ทำได้ถึงแรงดันไฟฟ้าเป็นกิโลโวลท์ จ่ายกระแสไฟฟ้าได้หลายร้อยแอมป์

3. สายวิชาไฟฟ้าสื่อสาร หรือ Communication ศึกษาเกี่ยวกับด้านสื่อสาร การรับ – ส่งข้อมูลทั้งในเชิง อนาลอกและดิจิตอล วิชาที่เรียนในสายสื่อสารได้แก่ การสื่อสารเชิงดิจิตอล (Digital Communications),สายอากาศ (Antenna), อิเล็กทรอนิกส์เชิงสื่อสาร (Communication electronics), วิศวกรรมโทรศัพท์ (Telephone Engineering), สายส่งและการแพร่กระจายคลื่น (Transmission Lines and Wave Propagation) และวิศวกรรมไมโครเวฟ (Microwave Engineering)

4. สายวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จะเน้นด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการออกแบบเป็นส่วนมาก วิชาที่เรียนจึงเป็นพื้นฐาน การประยุกต์อิเล็กทรอนิกส์ในการนำไปใช้งานต่างๆ เช่น อิเล็กทรอนิกส์กำลัง (Power Electronics),เทคโนโลยีวงจรรวมแบบดิจิตอล (Digital Integrated Circuit Technology), การออกแบบเครื่องกรองสัญญาณไฟฟ้าเชิงอนาลอก (Analog Filter Design), การออกแบบวงจรดิจิตอล (Digital Circuits Design) ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน (Microcontroller and Applications) เมื่อผสานเข้ากับความรู้ในสายวิชาอื่นก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายเช่น ประยุกต์ใช้วิชาระบบสื่อสารกับวิชาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการออกแบบเครื่องรับวิทยุเป็นต้น ห้องปฏิบัติการในสายวิชานี้ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ และห้องปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์