ปี พ.ศ. 2556 (2013)


รางวัลของอาจารย์และนักศึกษา

1. อ.ดร. นภัสถ์ ไตรโรจน์ และ อ.ดร. ปาพจน์ เจริญอภิบาล ได้รับรางวัล “Best Presentation Award” ในหัวข้อ Influences of Hydrogen Contents on Surface/Interface Charges and Stain Formations on Diamond-Like Carbon Films จากงานประชุมวิชาการ The 5th International Data Storage Technology Conference ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2556

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ

1. L. Fang, M. Wei, N. Wongkasem, H. Jaradat, A. Mokhlis, J. Shen, A. Akyurtlu, K. Marx, C. Barry and J. Mead, “Tin assisted transfer of electroplated metal nanostructures and its application in flexible chiral metamaterials,” Microelectronic Engineering, Vol. 107, pp.42-49, February 2013.
2. A. Sonsilphong and N. Wongkasem, “Low Loss Circular Birefringence in Artificial Triple Helices,” Progress In Electromagnetics Research M, Vol. 29, pp.267-278, March 2013.

3. Kittipong Tonmitr and Arkom Kaewrawang, “Saint Elmo’s Fire Corona by Using HVDC, HVAC and Tesla Coil,” Marine Engineering Frontiers, Vol. 1, Issue 2, May 2013.

4. Surapong Seela-or, Kittipong Tonmitr and Arkom Kaewrawang, “Solid Dielectric Barrier in Oil Insulator under Uniform and Non-uniform Electric Fields,” Advanced Materials Research, Vol. 740, pp. 540-544, 2013.

5. Krisada Prachumrasee, Arkom Kaewrawang, Anan Kruesubthaworn, Roong Sivaratana and Apirat Siritaratiwat, “Crosstalk Suppression in High Data Rate and High Density Hard Disk Drive Interconnects Using Magnetic Composites,” Frequenz, Vol. 67, July-August 2013.

6. Yutthasak Todtong, Arkom Kaewrawang, Roong Sivaratana, Anan Kruesubthaworn, Sarah Madeleine Thompson and Apirat Siritaratiwat, “THERMAL IMAGE REFINEMENT APPROACH FOR SCRATCHES ON A MAGNETIC DISK EVALUATED AT VARIOUS ANGLES,” Instrumentation Science and Technology, Vol.41, pp.365–381, 2013.

ผลงานที่นำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ