พันธกิจ


 1. บริการหลักสูตรด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่มีคุณภาพและทันสมัย ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก (Provide high-quality and modernistic bachelor, master, and doctoral electrical engineering degrees)

2. จัดตั้งห้องปฏิบัติการวิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางเพื่อสร้างความเข้าใจ ความ ชำนาญ และมีทักษะสูง ในศาสตร์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า (Establish research laboratories and excellence centres to acquire deeper understanding and higher skills in the fields of electrical engineering)

3. สร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานในต่างประเทศ (Strengthen foreign and industrial relations)

4. บริการชุมชนโดยการให้การฝึกอบรมและคำปรึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า (Serve the community by providing training courses and consultations)