วิสัยทัศน์


1. สร้างและรักษาชื่อเสียงและความยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยการสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง และการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง (Enhance and maintain national and international recognition by continuously delivering high quality researches and intellectual properties)

2. ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน สามารถถ่ายทอดความรู้ และทักษะความชำนาญเพื่อบริการสังคม (Establish sustainable erudition and dispense knowledge and skills to serve the needs of the society)

3. ผลักดันและมุ่งเน้นให้มีการทำงานร่วมกันกับภาคอุตสาหกรรม (Emphasize on long-term partnership and collaborations with industries)