ประวัติ


        ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2507 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตออกไปปฏิบัติงานให้กับภาครัฐและเอกชน โดยการสนับสนุนและผลักดันของศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เพียรวิจิตร โดยมีผู้เชี่ยวชาญชาวนิวซีแลนด์ภายใต้โครงการ โคลัมโบ ชื่อ Professor. Kieth Stephen มาเป็นที่ปรึกษาในการก่อตั้ง

        พ.ศ. 2510 เปิดรับนักศึกษาเป็นรุ่นแรก ในช่วงแรกภาควิชาฯมีคณาจารย์ประจำเพียง 3 คน และได้เชิญอาจารย์จากหน่วยงานภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษ ซึ่งสอนเน้นหนักทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง และในปีต่อๆมา ภาควิชาฯมีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในหลายสาขาวิชาทางวิศวกรรมไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ทำให้นักศึกษารุ่นถัดมาจนถึงปัจจุบันมีความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าครบถ้วนทุกแขนง ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติด้านต่างๆ ได้แก่ ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าแรงสูง อิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุมเครื่องมือ และการวัดระบบดิจิตอลและคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสาร เครื่องจักรกลไฟฟ้า และแสงสว่าง

       พ.ศ. 2530 เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเป็นสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมุ่งผลิตวิศวกรไฟฟ้าที่มีความรู้ความชำนาญในเนื้อหาวิชา และการวิจัยในสาขาเฉพาะ โดยสามารถเลือกเรียนได้ตามความชำนาญและความสนใจ

       พ.ศ. 2538 เปิดสอนระดับปริญญาตรี แผนการศึกษาเทียบเรียน (ภาคพิเศษ) เนื่องจากระยะ 3-10 ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้จำนวนวิศวกรไฟฟ้าไม่พอเพียง จึงมีการเพิ่มจำนวนวิศวกร โดยเปิดภาคพิเศษขึ้น เพื่อทำให้สามารถผลิตวิศวกรเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนห้องเรียนและอุปกรณ์การสอน ผู้เข้าศึกษาคือผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า โดยศึกษาต่อเพิ่มเติมอีก 3 ปี โดยนักศึกษาที่รับเข้าเรียนแต่ละปี ประมาณ 180 คน

       พ.ศ. 2546 เปิดหลักสูตรความร่วมมือกับ University of Regina ประเทศแคนาดาซึ่งเป็นหลักสูตร 2 ปริญญา ในระดับปริญญาตรี

       พ.ศ. 2547 เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต โดยมุ่งเน้นการทำวิจัยเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าต่อไป