โครงการ Exchange student จาก Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น


ด้วย Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น
ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อเรียน
ภาษาญี่ปุ่น/วิชาเลือกเสรี/ทำวิจัย เป็นระยะเวลา 6 เดือน หรือ 1 ปี
ประจำปี 2558-2559 ซึ่งมี 5 โปรแกรม(ตามรายละเอียดในลิ้งค์นี้
http://isc.ge.kanazawa-u.ac.jp/eg/news/000141.html) ได้แก่
1. Program A: Kanazawa University Student Exchange Program (KUSEP)
2. Program B: Kanazawa University Japanese Language and Culture Program
3. Program C: Kanazawa UniversityHuman and Social Sciences Short-term
Exchange Program
4. Program D: Kanazawa University Semester Program
5. Program E: Kanazawa University Student Exchange Program for Science and
Technology

โดยนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการในภาคการศึกษาเดือนเมษายน
2558 ซึ่งจะเปิด 3 โปรแกรม คือ C D และ E
ขอให้ส่งใบสมัครภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 นี้
ในการนี้ นักศึกษามีสิทธิ์ที่จะสมัครทุน JASSO
(ทุนรัฐบาลญีปุ่นที่จะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าที่พัก ฯลฯ)

นักศึกษาท่านใดมีความสนใจที่จะสมัคร
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ชั้น 7 ตึกเพียรวิจิตร