ประกาศข้อเสนอการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558


ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2558 ทั้งนี้
สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ
http://nrpms.nrct.go.th
โดยระบบจะเปิดรับลงทะเบียนระหว่าง
วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2557

*ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร*
<https://drive.google.com/folderview?id=0B3XGhE_YQznLVXVCVUR0WHlDMDg&usp=sharing>

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โทร. 0-2579-2284, 0-2561-2445 ต่อ 489
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
<http://www.nrct.go.th/>