รับสมัครทุนโครงการ พวอ. งบประมาณปี 2558


โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาประเทศสู่ระบบ
เศรษฐกิจฐานความรู้ตามนโยบายของรัฐบาล
โดยมีการดำเนินการแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่
การให้ทุนวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยระดับปริญญาโท
การให้ทุนวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยระดับปริญญาเอก
การให้ทุนวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาและนักวิจัยใจภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย
ตลอดจนนักวิจัยในภาคอุตสาหกรรมต่างประเทศ
   ด้วยเหตุนี้ โครงการ พวอ.
จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนในระดับปริญญาเอก
รอบ 1/2558 และทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม
(SuRF) ประจำปีงบประมาณ 2558