ทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2558


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัครทุน ประจำปีงบประมาณ 2558
ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
(TRG)
<http://www.en.kku.ac.th/research/th/images/stories/files/trg.doc>
<http://www.en.kku.ac.th/research/th/images/stories/files/trg.pdf>
ทุนพัฒนานักวิจัย (RSA)*
<http://www.en.kku.ac.th/research/th/images/stories/files/rsa.doc>
<http://www.en.kku.ac.th/research/th/images/stories/files/rsa.pdf>
*ทุนวิจัยองค์ความรู้ใมห่พี่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา
(BRG)*
<http://www.en.kku.ac.th/research/th/images/stories/files/brg.doc>

* <http://www.en.kku.ac.th/research/th/images/stories/files/brg.pdf> *


 การสมัครขอให้สมัครผ่านทางเว็บไซต์*
http://academic.trf.or.th
<http://academic.trf.or.th/> *เท่านั้น
โดยกรอกข้อมูลตามรูปแบบที่กำหนด

เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557
หมดเขตรับข้อเสนอโครงการ
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2557
โดยจะพิจารณาและแจ้งผลให้ทราบภายใน
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายวิชาการ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
โทรศัพท์: 02278 8252-60 โทรสาร 0 2278 8248
ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRG)

  โทร : 0 2278 8249 e-mail : varisara@trf.or.th
  โทร : 0 2278 8255 e-mail : kanchanit@trf.or.th
  โทร : 0 2278 8256 e-mail : paemala@trf.or.th
  โทร : 0 2278 8260 e-mail : siripat@trf.or.th

ทุนพัฒนานักวิจัย (RSA)

  โทร : 0 2278 8253 e-mail : chonnapa@trf.or.th
  โทร : 0 2278 8254 e-mail : saengpetch@trf.or.th

ทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (BRG)

  โทร : 0 2278 8252 e-mail : sujaree@trf.or.th

ที่มา: สกว. กองบริหารงานวิจัย มข.