เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น


สำนักวิทยบริการ มข.ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มข.
เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
และการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญนายจิรวัฒน์
พรหมพร จากบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
และได้แบ่งหัวข้อบรรยายแยกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้

วันที่ 3 กันยายน 2557
การสืบค้นข้อมูลและการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วันที่ 4 กันยายน 2557
การสืบค้นข้อมูลและการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 5 กันยายน 2557
การสืบค้นข้อมูลและการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โดยทุกหลักสูตรจัดอบรมฟรี
พร้อมอาหารว่างและอาหารกลางวันฟรีตลอดการเข้ารับอบรม
สนใจเข้าร่วมอบรมติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่
http://training.kku.ac.th/training57/index.php
หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่นางสาววราภรณ์
แสงจักรวาฬ ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์
0-8105-8447-6 ภายในมข. 42646 และ E-mail: swarap@kku.ac.th  
สถานที่จัดอบรม ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2
อาคาร 2 สำนักวิทยบริการ มข.

กำหนดการอบรม
https://drive.google.com/file/d/0B7fCZ2TltdXyaDJSNG14LU84eVk/edit?usp=sharing