การปฐมนิเทศและประชุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557


ขอเชิญนักศึกษาใหม่และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคน เข้าร่วมการ

การปฐมนิเทศและประชุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557

เวลา 13.00 – 16.30 น.

ณ ห้อง EN 11201 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

—————————————————

13.00 – 13.15 น.     ลงทะเบียน

13.15 – 13.40 น.     ปฐมนิเทศ โดยหัวหน้าภาควิชา ฯ และคณาจารย์ภาควิชา ฯ

13.40 – 14.30 น.    1. ให้ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และระเบียบอื่น ๆ ที่ควรรู้

                              เช่น การตกออก เกรดจบ การเปลี่ยนระดับการศึกษา และผลงาน

                              ในการยื่นจบ เป็นต้น

                          2. แนะนำเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา ฯ และคณะ ฯ

                              การแจ้งข่าวบัณฑิตศึกษา การติดต่อผ่านทาง website และ

                              facebook และ website บัณฑิตศึกษาของคณะ

                              และมหาวิทยาลัย

                          3. เงินอุดหนุนของภาควิชา ฯ ในการเดินทางไปประชุมวิชาการของ

                              นักศึกษา ป.โท-เอก

                           4. ทุนผู้ช่วยสอน (Teaching Assistance, TA) และทุนอื่น ๆ

                               ของคณะวิศวะฯ มหาวิทยาลัย และภายนอก

                           5. แนะนำห้องปฏิบัติการวิจัยและระบุที่นั่งทำงานของแต่ละบุคคล

                           6. กฎระเบียบของการใช้ห้องปฏิบัติการวิจัย

                           7. การรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัยของนักศึกษาที่ลงทะเบียน

                              รายวิชาวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์

                           8. โครงการบรรยายงานวิจัยและประสบการณ์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

                              ของวิทยาการพิเศษ ในปีการศึกษา 2557

                           9. การประชุมวิชาการ EECON

                           10. เรื่องอื่น ๆ เช่น ทำอย่างไร จึงจะเรียนอย่างมีความสุขและ

                                ประสบความสำเร็จในการเรียน และการมา-กลับห้องปฏิบัติการ

                                เป็นต้น

14.30 – 16.30 น.     ทำความสะอาดห้องปฏิบัติการวิจัยและอาคารสถานที่อื่น ๆ

หมายเหตุ

  1. กิจกรรมและกำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
  2. หลังจากชี้แจงที่ห้อง EN 11201 เสร็จแล้ว อาจารย์และนักศึกษาจะเดินทางไปที่ห้องปฏิบัติการวิจัย เพื่อทำความสะอาดและจองที่นั่งให้นักศึกษาทุกคนมีที่นั่งทำงาน