หมายเลขโทรศัพท์ใหม่ของภาควิชาฯ 043-347-031 โทรสาร 043-347-032


ตามที่หมายเลขโทรศัพท์ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเดิม( Tel. 043-202-353  Fax. 043-202-836 :ยกเลิก)ไม่สามารถใช้การได้

ทางภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จึงขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าใหม่คือ

043-347-031 และ 08-3413-3106 โทรสาร 043-347-032

 

ผศ.ดร.ประมินทร์ อาจฤทธิ์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า