Archive for the ‘ปริญญาตรี’ category

เอกสารตัวอย่าง การจัดทำ CV – Download

เอกสารตัวอย่างการจัดทำ CV  สำหรับนักศึกษา สามารถดาวโหลดได้ตาม Link ด้านล่างนี้  มี 2 ฉบับ ครับ 1. http://elec.kku.ac.th/v2/wp-content/uploads/wordpress/AAA-School-of-EEE-Electrical-Engineer.pdf 2. http://elec.kku.ac.th/v2/wp-content/uploads/wordpress/The-Curriculum-Vitae-CV-16NOV-2015.pdf        

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ที่มาร่วมการปฐมนิเทศ และลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2558  

หมายเลขโทรศัพท์ใหม่ของภาควิชาฯ 043-347-031 โทรสาร 043-347-032

ตามที่หมายเลขโทรศัพท์ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเดิม( Tel. 043-202-353  Fax. 043-202-836 :ยกเลิก)ไม่สามารถใช้การได้ ทางภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จึงขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าใหม่คือ 043-347-031 และ 08-3413-3106 โทรสาร 043-347-032   ผศ.ดร.ประมินทร์ อาจฤทธิ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า    

กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เมื่อวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2557

เมื่อวันที่ 5 -7 มีนาคม 2557 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ดูงาน ณ สถานประกอบการบริษัทชั้นนำ เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษาได้มีพบเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานกับสถานประกอบการ  แล้วนำไปใช้ในอนาคตได้ 1. ดูงาน ณ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลายจำกัด(มหาชน) – NPS                                                                   […]

ทุนช้างเผือกมอดินแดง ปีการศึกษา 2557

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือผู้ที่จบการศึกษาแล้ว ที่มีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ภาควิชาฯ และต้องการสมัครทุนช้างเผือกมอดินแดง ประจำปีการศึกษา 2557 ติดต่อ อ.อาคม ด่วน โดยทางคณะฯ รับสมัคร 3 ก.พ. – 21 มี.ค. 2557

สถาบัน AIT จะมา ปชส. หลักสูตรเข้าศึกษาต่อระดับโท-เอก และทุนการศึกษาพระราชทาน

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) มีความประสงค์จะเข้ามาประชาสัมพันธ์หลักสูตรเข้าศึกษาต่อระดับโท-เอก และการให้ทุนการศึกษาพระราชทาน ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายของ AIT ในวันและเวลาดังกล่าว

ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทโครงการ TAIST-Tokyo TECH (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปี 2014

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จะมาประชาสัมพันธ์และบรรยายแนะนำทุนการศึกษาฯ พร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม “โครงการ TAIST-Tokyo TECH (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปี 2014” ให้นักศึกษาและคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับทราบข้อมูลเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับทุนฯ ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการและฟังบรรยายพิเศษ “พี่ชวนน้องเรียนต่อบัณฑิตศึกษา”

ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4  และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน  เข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษ “พี่ชวนน้องเีรียนต่อบัณฑิตศึกษา”  ในวันพฤหัสบดีที่  19  กันยายน  2556  เวลา  13.00 – 16.00 น.       ณ  ห้อง EN  11201  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  วิทยากรโดย อาจารย์วรายุทธ  คัมภีราวัฒน์  และพี่ๆ บัณฑิตศึกษา

ประกาศรับสมัครศึกษาต่อภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าโครงการภาคพิเศษ

 คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดการสมัคร และสมัครทางอินเตอร์เน็ต การรับสมัคร สมัครด้วยตนเอง การจำหน่ายใบสมัคร ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อใบสมัครได้ที่งานบริการการศึกษา ชั้น 7 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 200 บาท   การสมัคร ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ที่ครบถ้วนและถูกต้องตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเอกสารในการสมัคร และค่าสมัคร 500 บาท ที่งานบริการการศึกษา ชั้น7  ตึกเพียรวิจิตร   คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมัครทางอินเตอร์เน็ต ผู้สมัครสามารถสมัครได้ที่  http://www.en.kku.ac.th/admission/ โดยผู้สมัครต้องชำระเงินค่าใบสมัครและค่าสมัครจำนวน 700 บาท  (เจ็ดร้อยบาทถ้วน)  ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์   ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาทั่วประเทศ โดยดูรายละเอียดการรับสมัครตามที่อยู่ทางอินเตอร์เน็ตข้างต้น   เอกสารในการสมัคร 1. ใบสมัครตามแบบพิมพ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งกรอกรายละเอียดอย่างครบถ้วน 2. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนาลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 3. สำเนาประกาศนียบัตรหรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง หรือใบแสดงผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี 1 ชุด (สำหรับผู้ใช้วุฒิการศึกษา ปวส.) หรือสำเนาประกาศนียบัตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือใบแสดงผลการศึกษาถึงภาคการศึกษาสุดท้ายอย่าง ละ 1 ฉบับ  หรือหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลัก สูตร (สำหรับผู้ใช้วุฒิการศึกษาระดับ ม. 6  หรือ ปวช.) 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ และบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ ถ่ายเอกสารด้านหน้าและด้านหลังให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน 1 ฉบับ พร้อมทั้งลงชื่อรับรองสำเนาทุกฉบับ ใน กรณีที่ชื่อหรือนามสกุลในหลักฐานประกอบเอกสารไม่ตรงกันให้นำหลักฐานอื่นที่ จำเป็นมาแสดงด้วย เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือสำเนาใบเปลี่ยนนามสกุล หรือสำเนาใบทะเบียนสมรส เป็นต้น 5. เอกสารเปลื่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)   กำหนดการ กิจกรรม ระดับ […]