Archive for the ‘บัณฑิตศึกษา’ category

โครงการ Exchange student จาก Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น

ด้วย Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อเรียน ภาษาญี่ปุ่น/วิชาเลือกเสรี/ทำวิจัย เป็นระยะเวลา 6 เดือน หรือ 1 ปี ประจำปี 2558-2559 ซึ่งมี 5 โปรแกรม(ตามรายละเอียดในลิ้งค์นี้ http://isc.ge.kanazawa-u.ac.jp/eg/news/000141.html) ได้แก่ 1. Program A: Kanazawa University Student Exchange Program (KUSEP) 2. Program B: Kanazawa University Japanese Language and Culture Program 3. Program C: Kanazawa UniversityHuman and Social Sciences Short-term Exchange Program 4. Program D: Kanazawa University Semester […]

รับสมัครทุนโครงการ พวอ. งบประมาณปี 2558

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาประเทศสู่ระบบ เศรษฐกิจฐานความรู้ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีการดำเนินการแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ การให้ทุนวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยระดับปริญญาโท การให้ทุนวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยระดับปริญญาเอก การให้ทุนวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาและนักวิจัยใจภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ตลอดจนนักวิจัยในภาคอุตสาหกรรมต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ โครงการ พวอ. จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนในระดับปริญญาเอก รอบ 1/2558 และทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF) ประจำปีงบประมาณ 2558

เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

สำนักวิทยบริการ มข.ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มข. เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น และการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญนายจิรวัฒน์ พรหมพร จากบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และได้แบ่งหัวข้อบรรยายแยกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ วันที่ 3 กันยายน 2557 การสืบค้นข้อมูลและการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วันที่ 4 กันยายน 2557 การสืบค้นข้อมูลและการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 5 กันยายน 2557 การสืบค้นข้อมูลและการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยทุกหลักสูตรจัดอบรมฟรี พร้อมอาหารว่างและอาหารกลางวันฟรีตลอดการเข้ารับอบรม สนใจเข้าร่วมอบรมติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ http://training.kku.ac.th/training57/index.php หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่นางสาววราภรณ์ แสงจักรวาฬ ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 0-8105-8447-6 ภายในมข. 42646 และ E-mail: swarap@kku.ac.th สถานที่จัดอบรม […]

การปฐมนิเทศและประชุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

ขอเชิญนักศึกษาใหม่และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคน เข้าร่วมการ การปฐมนิเทศและประชุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้อง EN 11201 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ————————————————— 13.00 – 13.15 น.     ลงทะเบียน 13.15 – 13.40 น.     ปฐมนิเทศ โดยหัวหน้าภาควิชา ฯ และคณาจารย์ภาควิชา ฯ 13.40 – 14.30 น.    1. ให้ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และระเบียบอื่น ๆ ที่ควรรู้                               เช่น การตกออก เกรดจบ การเปลี่ยนระดับการศึกษา และผลงาน                               ในการยื่นจบ เป็นต้น                           […]

ทุนวิจัยสำหรับอาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อสามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถสูง

เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ให้เชื่อมโยงกับกรอบทิศทางของการวิจัยของมหาวิทยาลัย และเป็นการสร้างศักยภาพคณาจารย์บัณฑิตศึกษาให้มีโอกาสรับนักศึกษาที่มีศักยภาพสูง เข้ามาศึกษาในหลักสูตรและผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ร่วมมือในการจัดหาทุนวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติม จำนวนเงินทุน 600,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม -13 สิงหาคม 2557 ที่มา: บัณฑิตวิทยาลัย มข

หมายเลขโทรศัพท์ใหม่ของภาควิชาฯ 043-347-031 โทรสาร 043-347-032

ตามที่หมายเลขโทรศัพท์ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเดิม( Tel. 043-202-353  Fax. 043-202-836 :ยกเลิก)ไม่สามารถใช้การได้ ทางภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จึงขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าใหม่คือ 043-347-031 และ 08-3413-3106 โทรสาร 043-347-032   ผศ.ดร.ประมินทร์ อาจฤทธิ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า    

รับสมัครทุน พวอ. ระดับปริญญาเอก (รอบ2/2557)

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาสนับสนุนทุนโครงการพวอ.-ระดับ ปริญญาเอก (รอบ 2/2557) ผู้สนใจสามารถสมัครในระบบออนไลน์ (http://rri2.trf.or.th) ได้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2557** *รายละเอียดทุน พวอ. ปริญญาเอก * ทุน พวอ. ปริญญาเอก เป็นการให้ทุนการศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตร ปกติ (เวลาราชการ) โดยผู้ที่ได้รับการสนับสนุนสามารถศึกษาวิจัยได้เต็มเวลาด้วยโจทย์วิจัยที่ เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและมีการร่วมให้ทุนระหว่าง สกว. และภาคอุตสาหกรรม โดยมีงบประมาณทุนละ 1,718,000 บาท สำหรับหลักสูตรปริญญาเอก (ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 3 ปี) และ 2,310,000 บาท สำหรับหลักสูตรควบปริญญาโท-เอก (ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 5 ปี) เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าวิจัย ค่าใช้จ่ายประจำเดือนนักศึกษา ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา และ ค่าเดินทางต่างประเทศสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา และผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ *ขั้นตอนการสมัครทุน พวอ. (นักวิจัย/อาจารย์ที่ปรึกษา)* 1. อาจารย์ที่ปรึกษาส่งข้อมูลคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาในระบบออนไลน์ 2. […]

ปฏิทินการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2556

กรณีนักศึกษาครบระยะเวลาการศึกษา 1. วันสุดท้ายของการสอบวิทยานิพนธ์ ป.โท รหัส 52 และ ป.เอก รหัส 51: 28 เมษายน 2557 2. วันสุดท้ายของการส่งเล่มวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ เข้าปกเรียบร้อยให้บัณฑิตวิทยาลัย ป.โท รหัส 52 และ ป.เอก รหัส 51: 14 พฤษภาคม 2557   กรณีนักศึกษาที่ยังไม่ครบระยะเวลาการศึกษา และประสงค์สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 1. วันสุดท้ายของการสอบวิทยานิพนธ์ (สามารถเลื่อนสอบได้) แต่จะทำให้ไม่สามารถแก้ไขเล่มทัน: 2 มิถุนายน 2557 2. วันสุดท้ายของการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ให้บัณฑิตวิทยาลัยตรวจรูปแบบ (ไม่ควรเกิน เพราะการแก้ไขใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์): 16 มิถุนายน 2557 3. วันสุดท้ายของการส่งเล่มวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์เข้าปกเรียบร้อย: 10 กรกฎาคม 2557 4. วันสุดท้ายของการแจ้งความประสงค์สำเร็จการศึกษา: 4 กรกฎาคม 2557 […]

ทุนสนับสนุนการศึกษา ทุนวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน มข.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน มข. มีนโยบายในการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย และสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจทำวิจัยเกี่ยวกับพลังงานทดแทน ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ e-mail: aerd.kku2552@gmail.com 1.รับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 2.รับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลข 080-461-4416 หรือ 082-229-3550

นำเสนอความก้าวหน้าของนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาปริญญาโทและดุษฎีนิพนธ์สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ห้องประชุมภาควิชาฯ โดยช่วงเช้า 9:30-12:00 น เป็นการนำเสนอของนักศึกษาปริญญาเอก และช่วงบ่าย 13:00-16:30 น เป็นการนำเสนอของนักศึกษาปริญญาโท เนื้อหาการนำเสนอประกอบด้วย งานที่ทำคร่าว ๆ ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา และผลงานตีพิมพ์ เป็นต้น คนละไม่เกิน 10 นาที สำหรับนักศึกษาที่เดินทางไปต่างประเทศในช่วงวันเวลาดังกล่าว ให้เขียนรายงานผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วส่งภาควิชาฯ