Archive for the ‘ข่าววิจัย’ category

ประกาศข้อเสนอการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ http://nrpms.nrct.go.th โดยระบบจะเปิดรับลงทะเบียนระหว่าง วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2557 *ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร* <https://drive.google.com/folderview?id=0B3XGhE_YQznLVXVCVUR0WHlDMDg&usp=sharing> รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โทร. 0-2579-2284, 0-2561-2445 ต่อ 489 ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ <http://www.nrct.go.th/>

รับสมัครทุนโครงการ พวอ. งบประมาณปี 2558

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาประเทศสู่ระบบ เศรษฐกิจฐานความรู้ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีการดำเนินการแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ การให้ทุนวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยระดับปริญญาโท การให้ทุนวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยระดับปริญญาเอก การให้ทุนวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาและนักวิจัยใจภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ตลอดจนนักวิจัยในภาคอุตสาหกรรมต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ โครงการ พวอ. จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนในระดับปริญญาเอก รอบ 1/2558 และทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF) ประจำปีงบประมาณ 2558

วช. ประกาศข้อเสนอการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ปีงบ 2558

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ http://nrpms.nrct.go.th โดยระบบจะเปิดรับลงทะเบียนระหว่าง วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2557

ทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2558

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัครทุน ประจำปีงบประมาณ 2558 ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRG) <http://www.en.kku.ac.th/research/th/images/stories/files/trg.doc> <http://www.en.kku.ac.th/research/th/images/stories/files/trg.pdf> ทุนพัฒนานักวิจัย (RSA)* <http://www.en.kku.ac.th/research/th/images/stories/files/rsa.doc> <http://www.en.kku.ac.th/research/th/images/stories/files/rsa.pdf> *ทุนวิจัยองค์ความรู้ใมห่พี่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (BRG)* <http://www.en.kku.ac.th/research/th/images/stories/files/brg.doc> * <http://www.en.kku.ac.th/research/th/images/stories/files/brg.pdf> * การสมัครขอให้สมัครผ่านทางเว็บไซต์* http://academic.trf.or.th <http://academic.trf.or.th/> *เท่านั้น โดยกรอกข้อมูลตามรูปแบบที่กำหนด เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 หมดเขตรับข้อเสนอโครงการ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2557 โดยจะพิจารณาและแจ้งผลให้ทราบภายใน วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โทรศัพท์: 02278 8252-60 โทรสาร 0 2278 8248 ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRG) โทร : […]

ฝ่ายวิชาการ สกว. เปิดรับข้อเสนอโครงการทุน ประจำปีงบประมาณ 2558

ฝ่ายวิชาการ สกว. เปิดรับข้อเสนอโครงการทุน ประจำปีงบประมาณ 2558 ในประเภททุนต่อไปนี้ 1.ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ 2.ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.) 3.ทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.) อนึ่ง ทุนทั้งสามประเภทจะเป็นการร่วมสมทบงบประมาณฝ่ายละครึ่งระหว่าง สกว. และสถาบันต้นสังกัด โดยในข้อเสนอโครงการจะต้องมีการลงนามโดยสถาบันต้นสังกัด ตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่าขึ้นไปว่ายินดีร่วมสนับสนุนทุนวิจัย ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการข้างต้นระหว่าง วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน พ.ศ. 2557 เท่านั้น ที่ website http://academic.trf.or.th และเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการส่งข้อมูลของนักวิจัยจำนวนมาก ในช่วงกำหนดปิดรับสมัคร จึงขอแนะนำให้ดำเนินการสมัคร ก่อนช่วงที่ปิดรับสมัครดังกล่าว

ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัย วิทย์ฯ-เทคโนฯ (มูลนิธิโทเร)

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TTSF) ได้จัดให้มีการมอบเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในเฉพาะสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมีและวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นอาจารย์/นักวิทยาศาสตร์ที่มีประวัติความสำเร็จในผลงาน เป็นที่ยอมรับของบุคคลในวงการนั้นๆเป็นอย่างดี หรือมีศักยภาพที่จะพัฒนาความรู้ความสมารถให้เป็นที่ยอมรับในสาขานั้นๆ ในอนาคต จำนวนทุนทั้งสิ้นประมาณ 15-20 ทุนต่อปี ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ฝ่ายเลขานุการ: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 73/1 ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 81815 โทรสาร 0 2644 8134 (วงเล็บมุมซอง “ข้อเสนอโครงการเพื่อรับเงินทุนวิจัยมูลนิธิโทเร”) เปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2557 โหลดใบสมัครได้ที่ www.ttsf.or.th

ขอเชิญร่วมประกวดรางวัล STI Thailand Awards 2015

สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้จัดให้มีกิจกรรม STI Thailand Award เป็นประจาทุกปี เพื่อสนับสนุนให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรหรือ บุคคลที่มีผลงานดีเด่นเป็นเลิศทาง วทน. ตลอดจนการเสริมสร้างและผลักดันให้ภาคประชาชน ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจการค้าและบริการ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จนก่อให้เกิดการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรม ตลอดจนให้มีการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในชุมชนให้มากยิ่งขึ้น มี 5 ประเภทรางวัลดังนี้ 1.วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดใหญ่ 2.วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3.วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อการพัฒนาวิหาหกิจชุมชน 4.วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อการพัฒนาชุมชน (บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในชุมชน) 5.วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อการพัฒนาชุมชน (นักเรียน นักศึกษา) ชิงโล่เกียรติยศ พร้อมใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล มูลค่ากว่า 300,000 บาท (เฉพาะประเภทนักเรียน นักศึกษา) มีรายละเอียดดัง *http://www.sti.or.th/sti2015/ […]

การปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์ในกองทุนวิจัยคณะฯ

งานบริการวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์ประเภทต่างๆ ในเงินกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้ 1.การให้รางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 2.การสนับสนุนเพื่อเข้าร่วมการเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ 3.ทุนเริ่มต้นวิจัย 4.ทุนวิจัยเชิงนวัตกรรม 5.ทุนกลุ่มวิจัยเฉพาะทาง 6.ทุนสมทบโครงการวิจัยร่วม 7.ทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 8.ทุนซื้อเครื่องมือในการทำวิจัย 9.ทุนเพื่อไปวิจัย ณ ต่างประเทศ รายละเอียดประกาศอ่านได้ใน website คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทุนไปนำเสนอผลงานในประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 6/2557

ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี จะให้การสนับสนุนทุนเพื่อเข้าร่วมในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 6/2557 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีโอกาสเข่าร่วมและมีประสบการณ์ในการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ ณ สถาบันหรือหน่วยงานในต่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ซึ่งจะพิจาณาให้แก่ผู้ขอรับทุนที่เดินทางไปเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ *ในช่วงระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม 2557 *สำหรับผู้ที่สนใจโปรดส่งแบบคำขอใช้ทุนพร้อมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน ไปยังกองบริหารการวิจัย สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 ชั้น 2 ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2557

รับสมัครทุนวิจัยและการสอน (Fulbright)

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) กำลังเปิดรับสมัครทุนดังต่อไปนี้ ประเภทที่ 1 ทุน Fulbright Thai visiting Scholar Program (TVS) จำนวน 3 ทุน (สำหรับอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย 2 ทุน และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ทางวิชาการและในการทำวิจัยชั้นสูง 1 ทุน) เพื่อทำการวิจัยบรรยายทางวิชาการเป็นระยะเวลา 3-6 เดือน ในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเภทที่ 2 ทุน Fulbright – junior Research Scholarship Program (JRS) จำนวน 7 ทุน (สำหรับนักวิจัยภายใต้โครงการฟุลไบรท์จำนวน 2 ทุนและสำหรับนักเรียนทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกภายใต้โครงการฟุลไบรท์ -สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจำนวน 5 ทุน) เพื่อไปทำวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์เป็นระยะเวลา 6 เดือน ในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) จะเปิดรับสมัครแข่งขันทุน 2015 Fulbright U.S.- ASEAN […]