Author Archive

กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ของนศ.ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 29 -31 พฤษภาคม 2559  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมมอบประสบการณ์การทัศนศึกษาดูงานบริษัทชั้นนำ ของประเทศไทย ณ จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา เป็นแนวทางในการทำงานในอนาคต                     

เอกสารตัวอย่าง การจัดทำ CV – Download

เอกสารตัวอย่างการจัดทำ CV  สำหรับนักศึกษา สามารถดาวโหลดได้ตาม Link ด้านล่างนี้  มี 2 ฉบับ ครับ 1. http://elec.kku.ac.th/v2/wp-content/uploads/wordpress/AAA-School-of-EEE-Electrical-Engineer.pdf 2. http://elec.kku.ac.th/v2/wp-content/uploads/wordpress/The-Curriculum-Vitae-CV-16NOV-2015.pdf        

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2558 อ.วิชัย เปรมชัยสวัสดิ์

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 18.00 น. -22.00 น. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 ให้กับ อ.วิชัย  เปรมชัยสวัสดิ์ ณ ห้องประชุม I-love รร. I Hotel โดยมีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศ.ดร.อภิรัฐ  ศิริธราธิวัตร เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานในครั้งนี้    

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 ณ ห้องเรียน 11201 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษาร่วมพิธี พร้อมมอบทุนเรียนดีให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น  

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (EESD) ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 29 -30 สิงหาคม 2558 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (EESD) ประจำปีการศึกษา 2558 ณ เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ โดยมีนศ.ชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เป็นจำนวน 80 คน  

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ที่มาร่วมการปฐมนิเทศ และลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2558  

ผู้แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสาตร์ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคนใหม่

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รศ.ชินะวัฒน์ มุกตพะนธ์ุ ผู้แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสาตร์ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.ดร. วีระสิทธิ์  อิ่มถวิล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคนใหม่  

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ต้อนรับเหล่าน้องๆค่ายวิศวกรรม

วันที่ 7 กรกฎาคม 2558  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้ร่วมต้อนรับคณะนักเรียน และน้องๆผู้สนใจที่มาเข้าค่ายวิศวกรรม ณ ตึกเพียรวิจิตร โดยทางภาควิชาได้นำเสนอสิ่งประดิษฐ์ของภาควิชาฯ และพาชมห้อง LAB ปฏิบัติการของภาควิชา ดังนี้ ..                    

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าแสดงความยินดีกับ ศ.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร ได้รับตำแหน่งคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าแสดงความยินดีกับ ศ.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร ได้รับตำแหน่งคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์