Author Archive

โครงการ Exchange student จาก Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น

ด้วย Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อเรียน ภาษาญี่ปุ่น/วิชาเลือกเสรี/ทำวิจัย เป็นระยะเวลา 6 เดือน หรือ 1 ปี ประจำปี 2558-2559 ซึ่งมี 5 โปรแกรม(ตามรายละเอียดในลิ้งค์นี้ http://isc.ge.kanazawa-u.ac.jp/eg/news/000141.html) ได้แก่ 1. Program A: Kanazawa University Student Exchange Program (KUSEP) 2. Program B: Kanazawa University Japanese Language and Culture Program 3. Program C: Kanazawa UniversityHuman and Social Sciences Short-term Exchange Program 4. Program D: Kanazawa University Semester […]

ประกาศข้อเสนอการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ http://nrpms.nrct.go.th โดยระบบจะเปิดรับลงทะเบียนระหว่าง วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2557 *ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร* <https://drive.google.com/folderview?id=0B3XGhE_YQznLVXVCVUR0WHlDMDg&usp=sharing> รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โทร. 0-2579-2284, 0-2561-2445 ต่อ 489 ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ <http://www.nrct.go.th/>

รับสมัครทุนโครงการ พวอ. งบประมาณปี 2558

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาประเทศสู่ระบบ เศรษฐกิจฐานความรู้ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีการดำเนินการแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ การให้ทุนวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยระดับปริญญาโท การให้ทุนวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยระดับปริญญาเอก การให้ทุนวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาและนักวิจัยใจภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ตลอดจนนักวิจัยในภาคอุตสาหกรรมต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ โครงการ พวอ. จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนในระดับปริญญาเอก รอบ 1/2558 และทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF) ประจำปีงบประมาณ 2558

วช. ประกาศข้อเสนอการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ปีงบ 2558

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ http://nrpms.nrct.go.th โดยระบบจะเปิดรับลงทะเบียนระหว่าง วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2557

ทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2558

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัครทุน ประจำปีงบประมาณ 2558 ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRG) <http://www.en.kku.ac.th/research/th/images/stories/files/trg.doc> <http://www.en.kku.ac.th/research/th/images/stories/files/trg.pdf> ทุนพัฒนานักวิจัย (RSA)* <http://www.en.kku.ac.th/research/th/images/stories/files/rsa.doc> <http://www.en.kku.ac.th/research/th/images/stories/files/rsa.pdf> *ทุนวิจัยองค์ความรู้ใมห่พี่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (BRG)* <http://www.en.kku.ac.th/research/th/images/stories/files/brg.doc> * <http://www.en.kku.ac.th/research/th/images/stories/files/brg.pdf> * การสมัครขอให้สมัครผ่านทางเว็บไซต์* http://academic.trf.or.th <http://academic.trf.or.th/> *เท่านั้น โดยกรอกข้อมูลตามรูปแบบที่กำหนด เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 หมดเขตรับข้อเสนอโครงการ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2557 โดยจะพิจารณาและแจ้งผลให้ทราบภายใน วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โทรศัพท์: 02278 8252-60 โทรสาร 0 2278 8248 ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRG) โทร : […]

เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

สำนักวิทยบริการ มข.ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มข. เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น และการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญนายจิรวัฒน์ พรหมพร จากบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และได้แบ่งหัวข้อบรรยายแยกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ วันที่ 3 กันยายน 2557 การสืบค้นข้อมูลและการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วันที่ 4 กันยายน 2557 การสืบค้นข้อมูลและการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 5 กันยายน 2557 การสืบค้นข้อมูลและการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยทุกหลักสูตรจัดอบรมฟรี พร้อมอาหารว่างและอาหารกลางวันฟรีตลอดการเข้ารับอบรม สนใจเข้าร่วมอบรมติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ http://training.kku.ac.th/training57/index.php หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่นางสาววราภรณ์ แสงจักรวาฬ ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 0-8105-8447-6 ภายในมข. 42646 และ E-mail: swarap@kku.ac.th สถานที่จัดอบรม […]

การปฐมนิเทศและประชุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

ขอเชิญนักศึกษาใหม่และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคน เข้าร่วมการ การปฐมนิเทศและประชุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้อง EN 11201 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ————————————————— 13.00 – 13.15 น.     ลงทะเบียน 13.15 – 13.40 น.     ปฐมนิเทศ โดยหัวหน้าภาควิชา ฯ และคณาจารย์ภาควิชา ฯ 13.40 – 14.30 น.    1. ให้ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และระเบียบอื่น ๆ ที่ควรรู้                               เช่น การตกออก เกรดจบ การเปลี่ยนระดับการศึกษา และผลงาน                               ในการยื่นจบ เป็นต้น                           […]

ฝ่ายวิชาการ สกว. เปิดรับข้อเสนอโครงการทุน ประจำปีงบประมาณ 2558

ฝ่ายวิชาการ สกว. เปิดรับข้อเสนอโครงการทุน ประจำปีงบประมาณ 2558 ในประเภททุนต่อไปนี้ 1.ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ 2.ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.) 3.ทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.) อนึ่ง ทุนทั้งสามประเภทจะเป็นการร่วมสมทบงบประมาณฝ่ายละครึ่งระหว่าง สกว. และสถาบันต้นสังกัด โดยในข้อเสนอโครงการจะต้องมีการลงนามโดยสถาบันต้นสังกัด ตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่าขึ้นไปว่ายินดีร่วมสนับสนุนทุนวิจัย ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการข้างต้นระหว่าง วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน พ.ศ. 2557 เท่านั้น ที่ website http://academic.trf.or.th และเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการส่งข้อมูลของนักวิจัยจำนวนมาก ในช่วงกำหนดปิดรับสมัคร จึงขอแนะนำให้ดำเนินการสมัคร ก่อนช่วงที่ปิดรับสมัครดังกล่าว

ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัย วิทย์ฯ-เทคโนฯ (มูลนิธิโทเร)

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TTSF) ได้จัดให้มีการมอบเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในเฉพาะสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมีและวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นอาจารย์/นักวิทยาศาสตร์ที่มีประวัติความสำเร็จในผลงาน เป็นที่ยอมรับของบุคคลในวงการนั้นๆเป็นอย่างดี หรือมีศักยภาพที่จะพัฒนาความรู้ความสมารถให้เป็นที่ยอมรับในสาขานั้นๆ ในอนาคต จำนวนทุนทั้งสิ้นประมาณ 15-20 ทุนต่อปี ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ฝ่ายเลขานุการ: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 73/1 ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 81815 โทรสาร 0 2644 8134 (วงเล็บมุมซอง “ข้อเสนอโครงการเพื่อรับเงินทุนวิจัยมูลนิธิโทเร”) เปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2557 โหลดใบสมัครได้ที่ www.ttsf.or.th

ขอเชิญร่วมประกวดรางวัล STI Thailand Awards 2015

สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้จัดให้มีกิจกรรม STI Thailand Award เป็นประจาทุกปี เพื่อสนับสนุนให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรหรือ บุคคลที่มีผลงานดีเด่นเป็นเลิศทาง วทน. ตลอดจนการเสริมสร้างและผลักดันให้ภาคประชาชน ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจการค้าและบริการ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จนก่อให้เกิดการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรม ตลอดจนให้มีการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในชุมชนให้มากยิ่งขึ้น มี 5 ประเภทรางวัลดังนี้ 1.วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดใหญ่ 2.วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3.วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อการพัฒนาวิหาหกิจชุมชน 4.วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อการพัฒนาชุมชน (บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในชุมชน) 5.วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อการพัฒนาชุมชน (นักเรียน นักศึกษา) ชิงโล่เกียรติยศ พร้อมใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล มูลค่ากว่า 300,000 บาท (เฉพาะประเภทนักเรียน นักศึกษา) มีรายละเอียดดัง *http://www.sti.or.th/sti2015/ […]