Author Archive

หมายเลขโทรศัพท์ใหม่ของภาควิชาฯ 043-347-031 โทรสาร 043-347-032

ตามที่หมายเลขโทรศัพท์ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเดิม( Tel. 043-202-353  Fax. 043-202-836 :ยกเลิก)ไม่สามารถใช้การได้ ทางภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จึงขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าใหม่คือ 043-347-031 และ 08-3413-3106 โทรสาร 043-347-032   ผศ.ดร.ประมินทร์ อาจฤทธิ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า    

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว นิรัคฆนาภรณ์ ในการจากไปของ รศ.วรศักดิ์ นิรัคฆนาภรณ์ เป็นอย่างยิ่ง

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว นิรัคฆนาภรณ์ ในการจากไปของอาจารย์ รศ.วรศักดิ์  นิรัคฆนาภรณ์  เป็นอย่างยิ่ง  ท่านอาจารย์วรศักดิ์ ได้เสียชีวิตในวันพุธ ที่ 3 เมษายน พศ 2556 อาจารย์วรศักดิ์  นิรัคฆนาภรณ์  เป็นศิษย์เก่าของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รุ่น 2 และได้เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ประจำ ในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จนกระทั่งเกษียณ อายุราชการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความเสียใจในการจากไปของท่านมา ณ โอกาสนี้  

ประกาศรายชื่อ นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าอบรม KKU Robot Camp#8

  ประกาศรายชื่อ นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าอบรม KKU Robot Camp#8 kku robot camp #8

ขอเชิญ นศ.ไฟฟ้าเข้าอบรม Robot Camp

  ขอเชิญ นศ.ไฟฟ้าที่ต้องการจะเป็น staff อบรม Robot Camp#8 เข้าประชุม วันอังคารที่ 26 – พุธที่ 27กุมภาพันธ์ 2556 ห้อง LAB EE 3 (ตึกภาคฯ ชั้น2) เวลา 9:00น – 16:00น  ….. อ.ประมินทร์

KKU Robot Camp #8

  ขอเชิญนักเรียนผู้สนใจ สามารถสมัครเข้ารับการอบรม “ค่ายการเรียนรู้และพัฒนาหุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 8 (KKU Robot Camp#8)” ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำโครงการ “ค่ายการเรียนรู้และพัฒนาหุ่นยนต์ระดับมัธยมศึกษาครั้งที่ 8” ระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2556 ณ อาคารเรียนภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับความรู้พื้นฐาน ฝึกทักษะด้านการเรียนรู้ การประกอบ และการเขียนโปรแกรมการควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนสนใจการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีมากขึ้น โดยผู้เข้าร่วมการอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น (ยกเว้นค่าเดินทางของผู้มารับการคัดเลือก) อนึ่ง เนื่องจากสถานที่การอบรมมีจำกัด คณะกรรมการค่ายการเรียนรู้ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม สนใจสมัคร สามารถดาว์โหลดได้ที่ …..(http://elec.kku.ac.th/v2/wp-content/uploads/2013/02/ใบสมัครครั้งที่8.pdf)

ภาพโครงการพัฒนาจิตให้มีสมาธิเพื่อการเรียนและทำงานอย่างมีความสุข

ภาพบรรยากาศนักศึกษาที่เข้าร่วม โครงการพัฒนาจิตให้มีสมาธิเพื่อการเรียนและทำงานอย่างมีความสุข เมื่อ วันที่ 8-10 มิถุนายน 2555 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเวฬุวัน ขอนแก่น